Domů Events - Stánkař.cz Slavnost Chodské slavnosti 2024 – Domažlice

Chodské slavnosti 2024 – Domažlice

Informace o stánkovém prodeji konaném v rámci Chodských slavností a Vavřinecké pouti ve dnech 09.–11.08.2024

Stánkový prodej o Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti je rozdělen do dvou částí – na staročeský jarmark a další stánkový prodej. Pro každé zařízení sloužící pro poskytování prodeje (stánek) je určeno stánkové místo, které je označeno číslem. O obsazení prodejních míst rozhoduje Městský úřad Domažlice, odbor správy majetku. Připojení stánku k elektrické síti město nezajišťuje.

Informace o stánkovém prodeji – STAROČESKÝ JARMARK
 • Staročeský jarmark je situován v prostoru náměstí Míru, Chodské ulice a ulice Msgre B. Staška.
 • Standardní rozměr jednoho stánkového místa je 4 m x 2 m, tj. 8 m2.
 • Staročeský jarmark je určen pro prodej rukodělných výrobků a předvádění ukázek výroby nejrůznějších řemesel (např. tkaní, paličkování, řezbářství, hrnčířství atd.). Vzhled stánků musí odpovídat staročeskému trhu (dřevěná konstrukce) a prodejci musí mít oblečení charakteristické pro tento typ stánkového prodeje (tzn. dobové oblečení).
  • charakteristické pro tento typ stánkového prodeje (tzn. dobové oblečení).
  • Zboží nabízené na staročeském jarmarku nesmí být prodáváno z automobilů, karavanů apod. Výjimku mohou tvořit pouze stánky s občerstvením, které se nachází na uzlových bodech.
  • Na staročeském jarmarku se dále nesmí provozovat hudební produkce z rozhlasů nebo jiných hudebních nosičů. Zakázán je prodej elektroniky a textilu, zbraní, drogistického zboží či domácích potřeb vyrobených z plastů nebo jiných materiálů, které nejsou tradiční pro prodej na staročeském jarmarku.

  Informace o stánkovém prodeji – DALŠÍ STÁNKOVÝ PRODEJ

  • Další stánkový prodej je určen primárně pro prodej zboží a výrobků, které nejsou vhodné pro staročeský jarmark. Pro další stánkový prodej je vymezen prostor v ulici Benešova a v ulici Hruškova.
  • Stánková místa v Benešově ulici jsou určena především pro prodej cukrovinek a hraček a jsou vhodná pro umístění stolků a stánků menších rozměrů (přičemž hloubka je obvykle 1 m)
  • V ulici Hruškova lze umístit stánek o rozměru 4 m x 2 m.

  Všeobecné podmínky

  1. Pro podání žádosti o přidělení stánkového místa v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2024 je určen formulář, který je dostupný v příloze tohoto článku (nebo na www.domazlice.eu v sekci Úřad – Formuláře – OSM). Formulář je nutné vytisknout a podepsat. V případě zájmu o umístění na staročeském jarmarku je nutné přiložit fotografii stánku a nabízeného sortimentu.

  2. Podání žádosti je možné v termínu od 01.01.2024 do 31.03.2024, a to zasláním prostřednictvím datové schránky, e-mailem (zaevidováno bude i bez elektronického podpisu), jako listovní zásilku nebo osobním doručením na podatelnu. Město si vyhrazuje právo na žádosti doručené po termínu stanoveném pro podání žádostí nebrat zřetel. Přidělená stánková místa nelze reklamovat ani měnit a nebudou nabízeny jiné možnosti na přidělení stánkového místa. Prodejci je obvykle přiděleno jedno stánkové místo.

  3. Veškerá korespondence je přednostně zasílána do datové schránky žadatele (jen pokud není zřízena, zasíláme v listinné podobě), a to včetně informačního dopisu s rozhodnutím o přidělení stánkového místa a platebními údaji.  V případě, že bude platba uhrazena řádně a včas, bude žádost považována za vyřízenou a stánkové místo „prodáno“. V případě, že platba nebude uhrazena v uvedeném termínu, bude toto považováno za odmítnutí přiděleného prodejního místa, žádost za vyřízenou a toto stánkové místo bude nabídnuto jinému žadateli. Pokud žadatel nebyl vybrán, zasíláme informaci o nepřidělení stánkového místa a zaevidování jako náhradníka.

  4. Sazba poplatku dle platné obecně závazné vyhlášky města Domažlice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství činí 100 Kč/m2/den (za každý i započatý m2 a každý i započatý den). Umístění vozidel (vč. přívěsů) je v prostorech tržiště zcela vyloučeno. Při prodeji občerstvení je možné využít okolní prostor pro umístění posezení pouze na základě písemného souhlasu města (pořadatele akce) a je zpoplatněno samostatně, nebude-li určeno jinak.

  5. Každému prodejci bude po zaplacení poplatku za přidělené stánkové místo zaslána do datové schránky karta s číslem stánkového místa (pozn.: jen pokud není datová schránka zřízena, zasíláme v listinné podobě) a je povinen:

  • vytisknout zaslanou kartu
  • odstřihnout část “povolení vjezdu”, doplnit na ni RZ (SPZ) a telefonní číslo a umístit ji za přední sklo vozidla (toto povolení opravňuje pouze k vjezdu do prostoru trhu za účelem postavení stánku; povolení vjezdu neopravňuje k umístění vozidla ani přívěsu v prostoru trhu); parkování je ve výjimečných případech možné pouze na předem určených místech, a to pouze na základě předchozího písemného souhlasu a úhrady poplatku za parkování.
  • mít kartu s přiděleným stánkovým číslem (druhou část karty) v době konání trhu viditelně umístěnou na prodejním zařízení (stánku).

  6. Stavění prodejních stánků je možné nejdříve v pátek 09.08.2024 od 12:00 na přiděleném místě.

  7. Vlastní prodej je možný od pátku 09.08.2024 od 12:00 do neděle 11.08.2024 do 18:00, tzn. 3 dny (pátek, sobota, neděle), přičemž je prodejce povinen zahájit prodej v pátek

Datum

Srp 09 - 11 2024

Umístění

Plzeňský kraj
Kategorie
QR kód